چاپ        ارسال به دوست

اهميت کميته هاي فني در صنعت بيمه

بررسي چارت سازماني واحدهاي دولتي، نهادهاي خصوصي وحتي صنايع مختلف نشان ميدهد که اکثريت آنها داراي يک بخش فني بوده و تصميم گيري نهائي در خصوص موضوعات مرتبط با حوزة فعاليت اصلي سازمانها در اين واحد انجام ميشود. کميته هاي فني بخش جدائي ناپذير از چارت سازماني هر نهادي بوده و ادامه حيات سازمانها در گرو تصميمات فني درست و مرتبط با وظايف مؤسسات ميباشد. کميته هاي فني در اکثر سازمان هاي خدماتي وصنعتي متشکل از گروه هاي فني ميباشد که در زمينه هاي مختلف مسئوليت بررسي واظهار نظر نهائي در خصوص مسائل فني سازمان را برعهده دارد. در سازمانهاي پيشرفته معمولاً هر کميته فني ((Technical Committee داراي تعدادي کميته فرعي (Sub Committee)وگروه هاي کاري ((Working Group است که هر کدام از آنها مسئول ارائه اظهارنظر ومشاوره هاي فني در مورد يک يا چند آيتم از موضوعات مرتبط به کميته فني است.
با توجه به مقدمه مذکور ميبايستي به اين پرسش پاسخ داده شود که اهميت وچالشهاي پيش روي کميتههاي فني درشرايط فعلي صنعت بيمه چيست؟ همانند هر سازماني فعاليت شرکتهاي بيمه نيز در قالب حوزه هاي صف وستادي قابل تقسيم بندي بوده و هر بخشي از سازمان با توجه به شرح وظايف واستراتژي هاي بلندمدت خود اقدام به انجام وظيفه مينمايد. از آنجائيکه بيمه يک قرارداد حقوقي است که در قالب آن جبران خسارتهاي احتمالي به مورد بيمه درآينده تحت پوشش قرار ميگيرد، مهمترين چالش شرکتهاي بيمه دقت کافي درتنظيم شرايط عمومي، دامنه خسارتهاي تحت پوشش ومحاسبه نرخ حق بيمه با توجه به دامنه ريسک موضوع بيمه است. کليه تصميمات مرتبط با مسائل فني بيمه اي شرکتهاي بيمه قبل از نهائي شدن در کميتههاي فني بررسي شده ودر صورت وجود تناقض با اهداف مورد بازنگري قرار ميگيرد. بررسي تاريخچه صنعت بيمه در جمهوري اسلامي ايران نشان ميدهد که کميته ها وشوراهاي فني شرکتهاي بيمه نقش مهمي در اتخاذ تصميمات فني و ايجاد وحدت رويه در تنظيم واجراي مقررات بيمه اي داشته است. بررسي چارت سازماني بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران بعنوان نهاد ناظر بر صنعت بيمه کشور نيزنشان ميدهد که کميته امور فني يکي از واحدهاي اصلي اين سازمان بوده وبه دليل اهميت تصميمات اتخاذ شده در اين بخش، اين واحد مستقيماً زيرنظر بالاترين مقام سازمان فعاليت داشته ومعمولا در آن از تجربيات کارشناسان با تجربه سازمان استفاده ميشود.
امروزه به دليل فعاليت تعداد زيادي از شرکتهاي بيمه خصوصي ومهمتر از آن با آزادسازي تعرفهها، نقش کميتهها وشوراهاي فني شرکتهاي بيمه افزايش يافته ومي بايستي توانائي پاسخگوي به مسائل فني شرکتهاي بيمه وتصميم گيران عاليرتبه صنعت بيمه را داشته باشند. به ويژه بيمه مرکزي ايران ميتواند باتقويت اين واحد هم از نظر نيروي انساني وهم از نظر جايگاه سازماني، شرايطي را فراهم کند که همواره اين کميته ضمن پاسخگوئي به مسائل فني صنعت بيمه به ايجاد وحدت رويه در اجراي مصوبات بيمهاي وجلوگيري از برداشتهاي مختلف از آيين نامههاي بيمهاي کمک کرده وبعنوان مرجعي براي اظهارنظر در مواردي باشد که امکان رسيدن به وحدت رويه در ديگر بخشهاي تصميم گير ميسر نبوده است. همچنين بايد توجه داشته باشيم که همکاري وارتباط مستمرسنديکاي بيمه گران و شوراها وکميته هاي فني شرکتهاي بيمه با کميته امور فني بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران شرط اساسي دوام و بقاي صنعت بيمه در بلندمدت بوده ونقش مهمي در جلوگيري از اتخاذ تصميمات نادرست در حوزه صنعت بيمه دارد.


١٥:٠٩ - 1396/07/19    /    شماره : ٢٩٧٠    /    تعداد نمایش : ٤٠٧خروج