چاپ        ارسال به دوست

در ميزگرد مديران بيمه هاي آتش سوزي شرکت هاي بيمه مطرح شد

فرصتي آتشين براي شرکت هاي بيمه

به همين مناسبت در ميزگردي با حضور مديران شرکتهاي بيمهاي ايران، پاسارگاد،معلم ،ميهن، آسيا و محمد خديور معاون مدير کل بيمه هاي اتکايي بيمه مرکزي برپا کرديم تا به زواياي پيدا و پنهان اين موج ناگهاني بپردازيم.
«پيک بيمه» قطعاً به اين ميزگرد اکتفا نخواهد کرد و در شمارههاي آتي نيز به اين موضوع مهم و اثرگذار خواهد پرداخت.

محمد رضايي: در ابتدا بايد بپذيريم که حق بيمهها پايين است. به خصوص در رشته آتش سوزي که متاسفانه گاهي بيمه گران را به مسيرهاي نادرستي هدايت ميکند. يعني آيتمهاي را به بيمه نامه اضافه ميکنند که بيمه گذار از آنها سردرنمي آورد و هنگام دريافت خسارت ديگر کاري از دستش برنمي آيد و دچار مشکل ميشود. اينکار به فرهنگسازي بيمهاي آسيب مي زند و اعتماد عمومي را خدشه دار ميکند.
يعني وفاي به عهد صنعت بيمه زير سؤال ميرود و ديگر کسي به اين صنعت اعتماد نميکند. ما بايد نرخ فني را رعايت کنيم تا از آن طرف هم بتوانيم خسارت را درست و کامل پرداخت کنيم. بيمه مرکزي هم بايد نظارت کند خسارتها درست پرداخت شود.
در بحث تبليغات هم بيشتر بايد به موضوع اطلاع رساني و شفاف سازي توجه کنيم. اگر مردم بدانند خسارات پرداختي از سوي شرکتهاي بيمه به تناسب حق بيمهاي که پرداخت ميکنند بسيار کم است قطعاً براي خريد بيمه نامه اقدام خواهند کرد. اگر بدانند ما سه و نيم ميليارد تومان خسارت پرداخت کرديم و فقط سه ميليون تومان حق بيمه دريافت کرديم حتماً براي خريد بيمه نامه ترغيب ميشوند.
وقتي مردم بدانند که هزينه هر روز بيمه منزل چند صد ميليون تومانيشان فقط هزينه خريد يک بسته پفک نمکي است قطعاً براي خريد بيمه نامه اقدام ميکنند. متاسفانه مردم ما اطلاع صحيحي از عملکرد، وظايف و ظرفيتهاي اين صنعت ندارند. بعد از حادثه اخيري که متاسفانه در ساختمان پلاسکو اتفاق افتاد کساني براي خريد بيمه نامه مراجعه کردند که بيست سال بيمه نداشتند.
صنعت بيمه اگر رونق پيدا کند، اقتصاد رونق مييابد. بايد به طرحهاي نوين بيمهاي فکر کنيم. بايد به مردم بگوييم که برويد کار کنيد و اگر هم شکست خورديد ما از شما حمايت ميکنيم. راهکارهاي سنتي جايگاه خود را از دست داده و بايد با علم روز دنيا پيش برويم. نبايد با الفباي ساده بيمه آتش سوزي و خطرات تبعي صادر شود. بيمه نامه تمام خطر اموال يکي از مترقيترين بيمه نامههاست که تمامي خطرات اعم از مسئوليت و مالي و اقتصادي را پوشش ميدهد.
بايد بيمه نامهها را به صورت بستههاي مختلف صادر کنيم که خاصيت گستردگي و دربرگيري بيشتر داشته باشد. وقتي براي يک واحد توليدي بيمه نامهاي صادر ميکنيم اموال و اتومبيل و مسئوليت و عمر و ... هم بايد مشمول بيمه باشد. اينطوري بيمه گذاران رغبت بيشتري پيدا ميکنند.

جواد گودرزي – سردبير پيک بيمه -: بحث اصلي اينجاست که بايد چکار کنيم تا رغبت مردم براي خريد بيمه نامه آتش سوزي وابسته به اتفاقات هيجاني نباشد. يعني يک حرکت سينوسي نداشته باشد و اين فرهنگ واقعاً در مردم ما نهادينه شود که بايد اموال و داراييهاي خود را در برابر خطرات احتمالي بيمه کنند.
در شرايط موجود و با اين مقررات و مصوبات و آيين نامهها بايد چه رفتار بيمهاي را در پيش بگيريم تا گرايش مردم براي خريد بيمه نامههاي مختلف بيشتر شود.

رحيم بلوکات: يکي از پيشنهادي مشخص ما بيمه گران لزوم اجباري سازي اين بيمه نامههاست. از طرف ديگر اعتقاد دارم که مردم اطلاع صحيحي از اين مقوله ندارند و اگر ابعاد اين بيمه نامه را براي آنان تشريح کنيم، راغب ميشوند که بيمه نامه آتش سوزي را خريداري کنند. ما از پرداخت خسارات فرار نميکنيم و مشکل ما حتي اين است که مردم استقبال نميکنند.
ما از نرخ مصوب بيمه مرکزي هم يک سوم کمتر را پيشنهاد ميکنيم و باز مردم رغبت نميکنند. بايد ببينيم مشکل کجاست. بايد به مردم بگوييم که با بيست و هفت هزارتومان ميتوانند صد ميليون تومان اموال خود را بيمه کنند. چيزي در حد قيمت يک پيتزا! البته شايد هم ضعف شبکه فروش باشد چرا که مردم در حوزه بيمههاي زندگي مبالغ مورد نظر را راحتتر پرداخت ميکنند. شايد چون بيمه عمر براي مردم ملموستر است و آتش سوزي تا اتفاق نيفتد قابل لمس و درک نيست.
جواد گودرزي: البته در آتش سوزي تقريباً ملموس است و مردم اين خطر را ميشناسند.

محمودرضا محمودي حسيني: شما به الان نگاه نکنيد که اين جو احساسي به خاطر آتش سوزي پلاسکو راه افتاده و مردم به اين موضوع حساس شدهاند. اين ميزان فروش بيمه نامه که در چند روز اخير موج آن ايجاد شده مقطعي است و بعد از چند روز فروکش ميکند. مساله اصلي اين است که بايد اين نياز در مردم ايجاد شود. متاسفانه تا چند وقت ديگر حادثه پلاسکو هم فراموش ميشود و باز مشکل بي رغبتي مردم براي خريد بيمه نامه آتش سوزي برجا ميماند و به دوره سراشيبي خود برمي گردد.

محمدترابي: ما حتي در جمعهاي خانوادگي اين سؤال را مطرح ميکنيم که چرا بيمه نامه خريداري نميکنيد و اين پاسخ را ميشنويم که براي ما اتفاقي نميافتد. به نظر من بايد در شکل اين بيمه نامه تجديدنظر صورت بگيرد. مثلاً بيمه نامهاي صادر کنيم که اگر تا پايان مدت آن اتفاقي نيفتاد يک بيمه نامه مشابه بدون دريافت حق بيمه به بيمه گذار بدهيم.
البته يک سري قوانين و مقررات و آيين نامهها هم وجود دارد که دست و پاي بيمه گر را براي طراحي بيمه نامههاي جديد ميبندد. مثلاً طرح بيمههاي آتش سوزي و سرمايه گذاري که بايد به صورت پايلوت اجرا شود اما مشکل اينجاست که ما اين طرح را اجرا ميکنيم. وقت و هزينه صرف کرديم و ريسک موفقيت طرح را پذيرفتهايم اما انحصاري وجود ندارد و در صورت موفقيت طرح همه شرکتها وارد اين بازار ميشوند. قصد ندارم انحصارگرايي را ترويج کنم اما لااقل براي مدت زمان محدودي اين انحصار وجود داشته باشد تا شرکتها بتوانند از طرحهاي خود سود ببرند. متاسفانه مساله مالکيت معنوي در اين حوزهها بي معناست. ما از بيمه مرکزي توقع داريم که در اين مسائل ورود کند و زمينه حمايت از شرکتهاي مبتکر را فراهم کند.
از طرف ديگر مساله کارمزد اهميت ويژهاي دارد. يعني فرقي بين کارمزد بيمههاي آتش سوزي عادي و بيمه نامه آتش سوزي و سرمايه گذاري وجود ندارد.

رحيم بلوکات: ما در کنار بيمه نامههاي عمر، بيمه آتش سوزي هم ميفروشيم که تا حالا هم شرايط رضايت بخشي داشتهايم. از مجموع يک ميليون و دويست يا سيصدهزار بيمه شده عمر، چيزي در حدود سيصد و پنجاه هزار نفر، بيمه نامه آتش سوزي هم خريداري کردهاند. يعني در تمام طول تعهد بيمه نامه عمر، حق بيمه آتش سوزي هم به صورت اقساطي پرداخت ميشود. بنابراين علاوه بر محصول مناسب بيمهاي بايد راههاي فروش را هم بلد باشيم. بايد بتوانيم بازار را تحريک کرده و جذابيتهاي کافي را براي نمايندگان فروش خود هم ايجاد کنيم. به زور نميفروشيم. پيشنهاد ميکنيم و حق بيمه هم طي فرايندي آسان، پرداخت ميشود.
محمدترابي: شما حق بيمهاي دريافت نميکنيد و در واقع از محل فروش بيمه عمر محاسبه ميکنيد.

رحيم بلوکات: اينطور نيست. همانطور که مستحضريد در بيمه عمر و سرمايه گذاري چيزي به عنوان حق بيمه وجود ندارد. در واقع هر چقدر که بيمه گذار بخواهد پرداخت ميشود. يعني در کنار پوششهاي خريداري شده، پوشش آتش سوزي هم خريداري ميشود. دقيقاً با نرخهاي کامل و درست و فرمولهاي صحيح اين حق بيمهها دريافت ميشود.
سارا حاتمي گيگلو: بايد بيمههاي آتش سوزي را به شکل بنيادي جا بيندازيم. نرخ ضريب نفوذ ده درصدي قابل قبول نيست. متاسفانه ظرفيت اندکي از اين رشته فعال است و هنوز مغفول مانده و بايد به نوعي فعال شود. صدور اين بيمه نامه مهم در کنار بيمه شخص ثالث و حوادث راننده آن هم به عنوان هديه يکي از آسيبهاي جدي اين رشته بيمهاي به حساب ميآيد. البته از يک نظر اين کار قابل تأييد است و آن هم اينکه به هر حال مردم از اين طريق با اين رشته بيمهاي آشنا ميشوند. به اعتقاد من خيليها هم هستند که تصور ميکنند حق بيمه آتش سوزي خيلي زياد است و به همين خاطر سراغش نميروند. اگر بدانند حق بيمه ساليانه کمتر از پنجاه هزارتومان است همين حالا يک ظرفيت آماده بيست سي درصدي براي فروش اين بيمه نامهها وجود دارد. خوشبختانه آشنايي مردم در سالهاي اخير با رشته بيمه عمر و زندگي، سهم بازار خوبي را براي اين رشته ايجاد کرده و رشته بيمه آتش سوزي هم اين ظرفيت را براي افزايش سهم بازار خود دارد. هنوز هم ميشود در کنار بيمه عمر با ارائه تخفيفات ويژهاي، بيمههاي آتش سوزي را نيز عرضه و تبليغ کرد. چهار و هفت دهم نرخ مناسبي براي بيمههاي آتش سوزي نيست و اميدواريم با حمايت بيمه مرکزي سهم بازار مناسبي را به خود اختصاص بدهيم.
البته در بخش صنعت به دليل انجام حسابرسيها مشکلي بابت بيمههاي آتش سوزي واحدهاي صنعتي وجود ندارد اما فرسودگي اکثر اين واحدها و مشکل کم بيمهگي هم را لطماتي است که صنعت بيمه را دچار مشکل ميکند. متاسفانه به دليل ايمني پايين اين واحدهاي صنعتي و آتش سوزيهاي گسترده زيان بسياري متوجه شرکتهاي بيمه شده که بيمه مرکزي هم در کنار بازرسيهاي شرکتهاي بيمه بايد در اين زمينه ورود کند. واحدهاي صنعتي گاهي بيمه نامه خريداري ميکنند تا مشمول بند حسابرسي نشوند وگرنه گاه پوششهاي ناهمگوني خريداري ميکنند. به قول آقاي رضايي مشتريهاي خرد ما وفادارترند و واحدهاي کوچک بيش از واحدهاي بزرگ، خريداران بيمه نامه محسوب ميشوند. اگر در همين بخش خرد مسکوني بتوانيم طرحهايي ارائه کنيم که مشتريها راغب شوند قطعاً سهم بازار مناسبي را تا پنج سال آينده به دست خواهيم آورد.

محمد رضايي: بايد کارها را به صورت ريشهاي و با برنامه ريزي مناسب پيش ببريم وگرنه هر اقدامي که صورت ميگيرد يک مسکن مقطعي به شمار ميرود. من اعتقاد ندارم که بيمه نامه آتش سوزي، هديه باشد. متاسفانه چند شرکت در تبليغات خود اين را آوردهاند که بيمه اتومبيل بخر و بيمه نامه آتش سوزي هم ببر که اين اصلاً نگاه درستي نيست. با نگاهي به کشورهاي ديگر و به خصوص کشورهاي همسايه نظير ترکيه به اين نتيجه ميرسيم که اينها راه اصولي را براي رسيدن به سهم بازار مناسب، پيمودهاند. در برخي از کشورهاي جهان وقتي بخواهيد منزلي را خريداري يا حتي اجازه کنيد يکي از الزامات آن داشتن بيمه نامه است. بايد به اين سمت حرکت کنيم وگرنه پس از حوادثي نظير پلاسکو صدهزار يا حتي دويست هزار بيمه نامه هم بفروشيم هيچ فايدهاي ندارد. بايد صنعت بيمه را به شکلي ريشهاي از اين بحران خلاص کنيم. متاسفانه در حوادث اينچنيني همه توقع دارند که دولت وارد عمل شود. اصلاً چه کسي گفته که دولت بايد خسارات را جبران کند؟ پس صنعت بيمه چکاره است؟ الان تمام ارکان دولت و نهادهاي حمايتي هشدارهايي دريافت کردهاند که جبران خسارات کار سادهاي نيست و ساز و کاري به نام صنعت بيمه وجود دارد. به همين خاطر الان با ما جلسه ميگذارند و براي مواقع بحراني، رايزني ميکنند. يک بحث ديگر هم وجود دارد. آمدهاند که صندوقها را از صنعت بيمه جدا کنند که اين کار هم باز مشکلاتي در پي خواهد داشت. شما ميخواهيد ساز و کاري را فراهم کنيد در صورتي که اين سازوکارها از قبل وجود دارد و بيمهها دارند همينکار را ميکنند.
اين مصداق بارز موازي کاري است. فردا هيات مديره ميخواهد. ساختمان ميخواهد. کارمند ميخواهد. هزينه بر است. مشکل ايجاد ميکند. تازه اين بيمه نامه، بيمه پايه است و بعد مکملهاي آن هم دچار آسيب ميشوند.يکي از سختترين رشتههاي بيمه، رشته آتش سوزي است. همه رشتههاي بيمه به گونهاي يک اجباري در آنها مستتر است اما اين رشته کاملاً اختياريست. جايي هم که اجباري است اجرايي نيست. قانون مجتمعهاي بالاي سه واحد ميگويد بايد بيمه نامه آتش سوزي و مسئوليت داشته باشد وگرنه مدير مجتمع مسئول است اما اين هم اجرايي نميشود.
رحيم بلوکات: لااقل ميتوانند در قالب عوارض يا در قبضهاي برق اين حق بيمه را دريافت کنند و با شرکتهاي بيمه قرارداد ببندند.

محمودرضا محمودي حسيني: البته اين بايد به قانون تبديل شود و همينطوري نميشود اين مبالغ را از مردم اخذ کرد. همين ارقام به ظاهر ناچيز براي خيليها رقم بزرگي محسوب ميشود. چاره کار همان فرهنگسازي و معرفي اصولي اين بيمه نامه و قابليتهاي آن به مردم است.
محمد رضايي: ما بايد دنبال راهکارهاي قانوني باشيم. مردم در شرايط فعلي تمايلي براي خريد اين نوع بيمه نامهها ندارند. مثلاً از طريق اصناف و در هنگام صدور يا تمديد پروانه اين مبالغ را دريافت کنند. همين چند سال پيش در بودجه دهياريها هزينههاي مربوط به بيمه را نميپذيرفتند يا با اکراه قبول ميکردند اما الان اولين بند بودجه دهياريها همين بيمه نامه است. در اين زمينه کارهاي بسيار خوبي انجام شده که بايد الگوي نهادهاي ديگر قرار بگيرد.

فريبر رضاخانلو: متاسفانه بخش عمدهاي از جامعه ما هنوز به بيمه نامهها به شکل کالاي لوکس نگاه ميکنند. به همين خاطر قشر مرفه يا متوسط به بالا بيشتر با خدمات بيمهاي آشنايي دارند. طبقه ضعيف تمايل چنداني به خريد بيمه از خود نشان نميدهند. بايد اين طبقات را هم با ظرفيتهاي اين رشته آشنا کنيم. خيلي از آنها تصور ميکنند بعد از وقوع حادثه بايد به اين مسائل فکر کنند و وظيفه ماست که به آنان آگاهي بدهيم که پيش از حادثه به فکر تهيه بيمه نامه باشند. خيليها که بدون خواسته قلبي خود بيمه نامه دريافت کردند و سپس دچار حادثه شدند بعد از دريافت خسارت خودشان نسبت به خريد بيمه نامه جديد رغبت نشان ميدهند. يک کار قشنگي از سوي کميته امداد امام خميني (ره) صورت گرفته که الگوساز است. تمامي واحدهاي مربوط به تحت پوششيهاي خود اعم از تجاري، مسکوني و استيجاري را بيمه آتش سوزي کرده که حرکت بزرگي به حساب ميآيد. ما بايد اين ذهنيت کالاي لوکس را از بين ببريم. در همه جاي دنيا، بيمه يک سرمايه گذاري محسوب ميشود اما در ايران به چشم هزينه به آن نگاه ميکنند.
توقع از دولت در امر بيمه گري توقع درستي نيست اما ميشود حمايت دولت را خواستار شد. بيمه مرکزي با توجه به قدرتي که دارد نهادهاي ديگر را به اين امر ترغيب کند تا خريد بيمه نامه هم پس از مدتي مثل بستن کمربند ايمني به يک فرهنگ مبدل شود.

خديور،معاون مدير کل بيمههاي اتکايي اجباري:
با توجه به جايگاه بيمههاي آتش سوزي که در اصل مرتبط با بيمههاي اموال بوده و خطراتي را تحت پوشش قرار مي دهد که به عناوين مختلف ميتواند باعث بروز صدمات و زيانهاي بسيار بزرگ به دارائيهاي افراد گردد. ضرورت شناسايي نقاط قوت و ضعف اين رشته بسيار حائز اهميت بوده و مستلزم دريافت اصلاعات جامع و کامل اين رشته بيمهاي از شرکتهاي بيمه ميباشد که در آينده نزديک انشاا... با توجه به مکانيزه شدن دريافت اطلاعات از شرکتهاي بيمه محقق خواهد شد.

سارا حاتمي گيگلو: در کنار خريد بيمه آتش سوزي، پيشنهاد ميشود حتما بيمه مسئوليت مدني ناشي از آتش سوزي نيز خريداري شود چرا که گسترش دامنه آتشسوزي و انفجار به مجاورت محل وقوع حادثه، سبب ورود خسارات مالي و جاني به اشخاص ثالث ميگردد و غرامت وارده در چارچوب بيمه آتشسوزي قابل پرداخت نيست وليكن اين بيمه نامه كليه زيانهاي ناشي از خطراتي همچون آتش سوزي، انفجار، تركيدگي لولههاي آب و ضايعاتآب و به اشخاص ثالث را جبران خواهد نمود. به همين خاطر توصيه ما اخذ بيمه نامه مسئوليتمدني در كنار بيمه نامه آتش سوزي ميباشد.


١٤:٥٨ - 1396/07/19    /    شماره : ٢٩٦٥    /    تعداد نمایش : ٤٣١خروج