چاپ        ارسال به دوست

کارشناسان در خصوص تقلبات بيمه اي چه ميگويند؟

متأسفانه پس از گذشت سه سال هشدار پياپي اهالي صنعت بيمه نسبت به تبعات گسترش تقلببيمهاي هنوز بسياري از اين نقايص بر جاي خود باقي است و راهکارها بهدرستي اجرانشده است. به نظر ميرسد نشستهاي تخصصي پيرامون راهکارهاي رسيدن به يک تعامل برونسازماني از شيوع بيشتر تقلبات بيمهاي به شکل محسوسي جلوگيري کند چراکه بيش از درمان قطعي اين بيماري به بهداشت حقوقي در اين خصوص نيازمنديم.
بخشي از اين مقاله را باهم مرور ميکنيم.
پيشنهادهايي براي مقابله با بحران تخلفات بيمهاي
امروزه تخلف و تقلب در صنعت بيمه بهعنوان يک چالش جدي پيش روي رشد و سودآوري آن قرار دارد، بنابراين بيمه مرکزي، نقش بسزايي در پيشگيري از تخلفات و تقلبات بيمهاي داشته که بايد در اين زمينه نقش خود را بهخوبي ايفا کند.
علي صلاحي نژاد، عضو انجمن حرفهاي صنعت بيمه و بهروز آرمان مهر، کارشناس بيمه در مقالهاي به موضوع مهم تقلب و تخلف در صنعت بيمه پرداختهاند
در بخش دوم مقاله به وظايف و نقش نهاد ناظر صنعت بيمه و ديگر نهادهاي واسط پرداختهشده است که به شرح زير است::

وظايف و نقش نهاد ناظر (بيمه مرکزي)
بيمه مرکزي بهعنوان نهاد ناظر بر شرکتهاي بيمهاي، نقش بسزايي در پيشگيري از تخلفات و تقلبات بيمهاي دارد. برخي از راهکارهاي پيشنهادي براي بيمه مرکزي ج.ا.ا. که بتواند بهخوبي نقش خود را ايفا نمايد به شرح زير است:.
1. الزام شرکتهاي بيمه به ايجاد اداره تحقيق: بيمه مرکزي بايد تمامي شرکتهاي بيمهاي را به ايجاد چنين ادارهاي ملزم کند. اين اداره با بررسي موارد مشکوک به تقلب مستندات مربوط را گردآوري ميکند و اطلاعات مربوط به موارد کشفشده کلاهبرداري و تقلب را در اختيار بيمه مرکزي قرار ميدهد.
2. ايجاد بانک اطلاعات کلاهبرداران بيمهاي: بيمه مرکزي بايد کليه شرکتهاي را ملزم نمايد اطلاعات مربوط به تخلفات و تقلبات را به بيمه مرکزي ارسال نمايند تا بيمه مرکزي بتواند بانک اطلاعات کاملي از متقلبان بيمهاي، تشکيل دهد. با ايجاد اين بانک اطلاعاتي و دسترسي متوليان شناسايي و کشف تقلب در شرکتها به اين بانک، امکان استعلام موارد مشکوک به تقلب در اين بانک فراهم ميشود و شرکتهاي بيمهاي بهراحتي ميتوانند از کلاهبرداريهاي سازمانيافته که بهطور همزمان چندين شرکت بيمهاي را مورد هجوم قرار ميدهند، جلوگيري کنند.
3. ايجاد ليست سياه از متقلبان بيمهاي: بيمه مرکزي ميبايست با دريافت اطلاعات مربوط به متقلبان بيمهاي و افراد درگير در اين کار، از شرکتهاي بيمهاي، اقدام به تشکيل ليست سياه از متقلبين بيمهاي نمايند. اين ليست سياه ميبايست در اختيار شرکتهاي بيمهاي قرار گيرد تا شرکت در هنگام کارشناسي و پرداخت خسارت نسبت به افراد موجود در اين ليست ملاحظات، تدابير و دقت لازم را اتخاذ نمايند.
4. تدوين دستورالعملها و آييننامههاي مبارزه با تخلف و تقلب: بيمه مرکزي بهعنوان نهاد ناظر ميبايست دستورالعملها و آييننامه لازم براي پيشگيري و کشف تقلبات را تهيه و به شرکتهاي بيمهاي ابلاغ نمايند. همچنين اين نهاد بايد در مواردي که نياز به تدوين دستورالعمل، آييننامه و قانون خاصي براي ابلاغ به نهادهاي مرتبط ميباشد پيگيريهاي لازم را با ساير ارگانها و نهادهاي قانونگذار و قواي سهگانه صورت دهد تا نهادهاي مرتبط را به پيروي از رويههاي ابلاغشده وادار نمايد.
5. آموزشهاي لازم از طريق بيمه مرکزي: بيمه مرکزي ميبايست با تعيين سرفصلهاي مشخص اقدام به برگزاري دورهها و کارگاههاي آموزشي براي کليه افراد دخيل در بررسي و تسويه خسارتهاي بيمهاي، نمايد. همچنين در نشستهاي دورهاي، شرکتهاي بيمهاي ميتوانند به تبادل اطلاعات و تجربيات خود با يکديگر بپردازند.

وظايف و نقش نهادهاي واسطه
الف) نهادهاي قضايي
1. ايجاد دادسراي مستقل رسيدگي به پروندههاي بيمهاي: يکي از مهمترين مشکلات شرکتهاي بيمه در اثبات جعلي و متقلبانه بودن پرونده، عدم پذيرش و مقبوليت شرکت بيمه در بين برخي قضات دستگاه قضايي است. در مواردي مشاهده ميشود که در برخي پروندهها، تمامي مدارک و شواهد لازم از سوي نماينده شرکت بيمه به دادگاه ارائه ميگردد ليکن اين شواهد و مدارک موردقبول قرار نميگيرد. از مهمترين دلايلي که موجب اين مهم ميشود عبارتاند از:
«زاويه ديد» برخي قضات به شرکتهاي بيمه: برخي از قضات دادگستري گمان ميکنند که شرکتهاي بيمهاي قصد پرداخت خسارت به زيانديدگان را ندارند.
عدم آشنايي برخي قضات با اصول و مفاهيم بيمهاي: برخي از قضات دادگستري با اصول و مفاهيم بيمه بهطور کامل آشنايي ندارند و از اين حيث مدارک و شواهد ارائهشده از سوي بيمهگر، به علت عدم آشنايي قاضي پرونده با بيمه و مباحث آن موردقبول واقع نميشود.
در همين راستا و براي جلوگيري از مشکلات فوق پيشنهاد ميشود دادسراي رسيدگي به پروندههاي بيمهاي تشکيل شود يا در هر شعبه دادگستري، يک قاضي به بحث جرائم بيمهاي تخصيص داده شود.
2. برگزاري آموزشهاي لازم به قضات: با توجه به ماهيت پوياي تقلب و به وجود آمدن روشهاي جديد براي تقلبهاي بيمهاي لازم است افراد مرتبط با پروندههاي بيمهاي در دستگاه قضايي و بخصوص قضات دادگستري، با همکاري بيمه مرکزي دورههاي آموزشي موردنياز برگزار شود.
3. پذيرش نماينده شرکت بيمه در دادگاهها: پيشنهاد ميشود تمهيداتي در خصوص حضور نماينده شرکت بيمه در دادگاه بهعنوان ذينفع يا مطلع صورت گيرد تا نماينده شرکت بيمه بتواند از حقوق شرکتهاي بيمهاي دفاع کند.
4. تشکيل شوراي حل اختلاف تخصصي بيمهاي: پيشنهاد ميشود نحوه عملکرد شوراهاي حل اختلاف در مورد ترسيم کروکي فرضي و بر اساس اظهارات افراد ذينفع (بعد از وقوع حادثه و به هم خوردن صحنه تصادف) توسط کارشناسان رسمي دادگستري تغييريافته و شوراي حل اختلاف تخصصي بيمه با حضور کارشناسان بيمهاي و با حذف کروکي فرضي تشکيل شود.
ب) نهادهاي انتظامي
1. دقت لازم در ثبت وقايع و تهيه گزارشها: با توجه به اينکه گزارشهاي نيروي انتظامي براي بررسي و تسويه خسارت جز مهمترين گزارشها محسوب ميشوند و نهادهاي قضايي نيز بر اساس آنها اعلام نظر و رأي صادر ميکنند لذا کليه افراد خدوم نيروي انتظامي ميبايست دقت لازم را نسبت به ثبت وقايع و ثبت شواهد بر اساس مستندات، داشته باشند.
2. پاسخگويي سريع نهادهاي انتظامي به استعلامهاي شرکتهاي بيمه: در مواردي مشاهده که گزارشهاي مربوطه به نيروي انتظامي در پرونده داراي ابهامات، خطخوردگي ميباشند و بر اين اساس از کلانتريها و پليس راهور نسبت به صحتوسقم اين گزارشها استعلام ميکنند که نيازمند همکاري و پاسخگويي سريع اين نهادها نسبت به اين استعلامات ميباشد.
ج) ساير مراجع
مراجع ديگري در امر تسويه خسارتهاي بيمهاي دخيل هستند و هرکدام از آنها وظايفي را به عهدهدارند که انجام درست وظايف آنها موجب ميشود تا حد زيادي از ايجاد پروندههاي خسارت جعلي جلوگيري شود. در ذيل تعدادي از اين مراجع و نقش کلي آنها اشارهشده است.
پزشکي قانوني: دقت در تعيين ميزان صدمات وارده و ديات مربوطه، معاينه حضوري فرد صدمهديده و احراز هويت مصدومان؛
بيمارستان و اورژانس: دقت در مستندسازي گزارش حوادث و اسامي افراد صدمهديده و همراهان وي هنگام پذيرش در بيمارستان؛
آتشنشاني: حضور بهموقع درصحنه حادثه، دقت در مستندسازي گزارش حوادث و اسامي افراد حاضر در حادثه و نيز دقت در تشخيص علت واقعي حريق و همکاري با شرکتهاي بيمه و پاسخگويي به استعلامات آنها؛
ستاد حوادث غيرمترقبه: حضور بهموقع درصحنه حادثه و دقت در تهيه گزارشها و مستندات؛
ثبتاحوال و اسناد کشور: دقت در ثبت اطلاعات افراد اعم از مشخصات محل تولد، تاريخ تولد و تاريخ وفات و بهروزرساني اين اطلاعات و همچنين همکاري با شرکتهاي بيمه و پاسخگويي به استعلامات آنها براي احراز هويت افراد حاضر در پرونده خسارت؛
هلالاحمر: حضور بهموقع درصحنه حادثه، دقت در مستندسازي گزارش حوادث و اسامي افراد حاضر در حادثه و همکاري با شرکتهاي بيمه و پاسخگويي به استعلامات آنها؛
بانکها: در بحث پرداختها و واريزهاي حقبيمه از سوي بيمهگذاران؛
گمرک: در بحث ترخيص کالا، تهيه مستندات لازم و پاسخگويي به استعلامات شرکتها.
علاوه بر موارد ذکرشده، سنديکاي بيمهگران ايران ميتواند نقش بسزايي در پيشگيري از تقلب و تخلف در صنعت بيمه و ترويج اخلاق حرفهاي در اين صنعت داشته باشد. پيشنهاد ميگردد سنديکاي بيمهگران ايران نيز، در کنار نهادهاي ذکرشده، اقداماتي عملي و مشخص در خصوص حفظ و تقويت سلامت بازار بيمه در کشور، گسترش معيارهاي اخلاق حرفهاي بيمه، ترويج فرهنگ مبارزه با تقلب و تخلف، ايجاد وحدت رويه در فعاليتهاي مبارزه با تقلب و ديگر اقدامات لازم را انجام دهد.


١٤:٥٤ - 1396/07/19    /    شماره : ٢٩٦٣    /    تعداد نمایش : ٤٦٨خروج