چاپ        ارسال به دوست

کسب رضايت مشتريان از مهمترين وظايف و اولويت هاي مديريت شرکتهاي بيمه است

اثرگذاري بر مردم و علاقهمند کردن آنان به سازمان و حفظ وفاداريشان در سالهاي متمادي از طرق گوناگون مانند حفظ کيفيت در ارائه خدمات، انگيزش و تعهد کارکنان به سازمان و ... قابل حصول بوده است. روابط عموميها در هر سازماني بازوي مديريت و قلب تپنده آن ميباشند و توسعه و تقويت واحد روابط عمومي و ايجاد تعادل مناسب در سازمانها و آموزش مستمر مديران و کارکنان در اين زمينه در توفيق سازمان و تحقق هدفها بسيار مؤثر ميباشد.
ميتوان گفت، کسب رضايت مشتريان از مهمترين وظايف و اولويتهاي مديريت شرکتهاي بيمه بوده و لزوم پايبندي هميشگي و پايدار مديران عالي به جلب رضايت آنان، پيششرط اصلي موفقيت بهحساب ميآيد. اطلاع از تصوير ذهني سازمان نزد آنان ضمن اينکه نقاط قوت و ضعف يک سازمان را برملا ميسازد، زمينه را براي اتخاذ راهبردهاي مناسب و ارتقا سطح عملکرد فراهم ميآورد. ارزشآفريني براي مشتري در جهت تأثيرگذاري بر رفتار وي نيز از اهميت بالايي برخوردار شده است.
در دنياي کسبوکار امروز، کسب رضايت مشتري هدف اصلي شرکتها خصوصاً شرکتهاي خدمات بيمهاي ميباشد. سازمانهاي خدماتي ازجمله شرکتهاي بيمهاي، بايد به تغييرات در تکنولوژي و مشتريان پاسخگو باشند. طرفداران خدمت به مشتري معتقدند که کسب رضايت مشتريان بهاندازه ساير فعاليتهاي سازمان حائز اهميت است. به نظر ميرسد يکي از راهکارهاي بهبود و اصلاح روشهاي ارائه خدمات به مردم، عملکرد درست در حوزه روابط عمومي و ارتباطات ميباشد که با انجام نظرسنجي و کسب نظريات متصديان ارائه خدمات و خدمت گيرندگان که همان بيمهگذاران ميباشند، ميتوان تأثير و نقش روابط عمومي بانک را بررسي و اندازهگيري نمود تا به کمک اين شيوه نحوه گردش کار، نوع رفتار متصديان انجام کار با مشتريان و ميزان رضايتمندي آنها شفاف و اشکالات مشخص شود.
امروزه ديگر بيمهها نميتوانند نسبت به انتظارات و نيازهاي بيمهگذاران بيتفاوت باشند، آنها بايد تمام توان خود را در جهت افزايش رضايت مشتري بهکارگيرند، چراکه تنها منبع برگشت سرمايه مشتريان هستند. رضايت مشتري به دنبال خود مزايايي از قبيل ايجاد مزيتهاي رقابتي، کاهش هزينههاي ناشي از اشتباه، ترغيب مشتري به تکرار رجوع به شرکتهاي بيمه، کاهش هزينههاي جلب مشتريان جديد، افزايش اعتبار و شهرت و ... را به همراه دارد. اطلاعرساني يکي از عوامل مؤثر در رضايت بيمهگذاران است. آماده نمودن اذهان عمومي از طريق سياستهاي خبري _تبليغي، استفاده از فناوريهاي نوين ارتباطي، فراهم نمودن حسن ارتباط متقابل مشتريان و مسئولان بيمه، انعکاس فعاليتها، برنامهها و طرح هاي بيمه اي، اجراي تبليغات برنامه ريزي شده و مدون در طول سال ازجمله عواملي است که در ارتباط با وظايف و نقشهاي روابط عمومي برافزايش رضايت مشتريان تأثيرگذار است. در پايان اين نکته قابلذکر ميباشد که، يکي از نارساييهاي شرکتهاي بيمه اي کم توجهي يا بي توجهي به انتظارات مشتريان است که دريافت بازخورد از بيمه گذاران ميتواند سازمان را در جهت تنظيم رفتارهاي مناسب و عملکرد خودياري دهد و در انجام اين مهم مديران و دستاندرکاران در حوزه روابط عمومي ميتوانند کمک شايسته اي را به شرکت هاي بيمه اي نمايند.


١٤:٥٢ - 1396/07/19    /    شماره : ٢٩٦١    /    تعداد نمایش : ٤١٣خروج