چاپ        ارسال به دوست

بررسي بيمه جهاني در سال 2016 و چشم انداز آن در سال 18 / 2017

از نگاه شرکت سوئيس ري (Swiss Re)

ظرف دو سال آينده، با توجه به رشد تقريبا دو درصدي توليد ناخالص داخلي آمريکا، رشد 5 / 1 درصدي منطقه يورو و رشد 5 / 1 – 1 درصدي بريتانيا، انتظار مي رود بيمه جهاني از يک رشد معتدل و مناسبي برخوردار باشد. انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئيس جمهور منتخب آمريکا موجب افزايش بروز ترديد و ابهام در خصوص سياستهاي آتي ايالات متحده شده، اما بعيد است که اين چشم انداز را از مدار پيش بيني شده فوق خارج کند. رشد ژاپن کمتر از يک درصد و چين حدود 5 / 6 درصد خواهد بود. اکثر بازارهاي نوظهور با عنايت به عملکرد نسبتا خوب آسيا، بين دو تا چهار درصد رشد خواهند داشت. تورم تحت کنترل باقي خواهد ماند اما نگراني در مورد دستمزدها و سياستهاي مالي آمريکا افزايش خواهد يافت. سياستهاي پولي ظرف دو سال آينده همساز باقي خواهند ماند، گرچه آمريکا به تدريج نرخها را افزايش خواهد داد. انتظار مي رود ساير بانکهاي مرکزي نرخها را ثابت نگه دارند و سياستهاي رکود کمي دست نخورده باقي بماند، اما اين سياست در بعضي کشورها مثل ژاپن و منطقه يورو گسترش يابد. خطرات اصلي که اين چشم انداز را تهديد مي کند، سياستهاي بالقوه سخت در چين، جلوگيري خزانه داري آمريکا از تورم بالاتر و مسايل و مشکلات سياسي جاري در اروپا (مثلا خروج انگليس از اتحاديه اروپا – برگزيت – و مسايل اوکراين) مي باشد. با توجه به سياستهاي افزايش نرخها در آمريکا، سودآوري اوراق قرضه ده ساله دولتي در اين کشور احتمالا افزايش خواهد يافت و بدين ترتيب در اروپا هم اين افزايش را به همراه خواهد داشت.
در شرايط تورم تعديل يافته، حجم صدور و حق بيمه ها همچنان افزايش خواهد يافت، و اين امر با رشد قوي در بازارهاي نوظهور حمايت مي شود. پيش بيني مي شود رشد حق بيمه هاي جهاني در بخش بيمه هاي غير عمر اوليه و پايه در سال 2017 با سطح 2 / 2 درصد کمي ضعيفتر از سقف 4 / 2 درصد سال قبل باشد و سپس در سال 2018 با رسيدن به ميزان 3 درصد بهبود يابد. حق بيمه ها در بازارهاي نوظهور به طور يکنواخت از 3 / 5 درصد در سال 2016 به 7 / 5 درصد در سال 2017 و 7 / 6 درصد در سال 2018 رشد خواهد يافت. اگرچه محيط قيمت گذاري در بخش غير عمر چالشي و پر دردسر باقي خواهد ماند، منافع حاصله از صدور بيمه نامه ها با زيانهاي کم ناشي از بلاياي طبيعي و آزاد سازي ذخاير حفظ خواهد شد. قيمت گذاري در خطوط تجاري با گامهاي کندتر همچنان رو به بدتر شدن مي رود. تحقيقات در بخش تجارت کالا حاکي از آن است که رشد حق بيمه هاي دريايي در حال حاضر ضعيف خواهد بود. از طرف ديگر، انتظار مي رود حق بيمه ها براي ريسکهاي سايبري طي دهه آينده نسبت به رقم پايه رشد يابد. براي بيمه گران غير عمر اوليه زيانهاي متوسط و معتدل ناشي از بلاياي طبيعي و آزاد سازي مختصر ذخاير و نيز افت سود آوري بخشي نسبت به ارزش ويژه احتمالا از 8 درصد در سال 2016 به 6 درصد در سال 2018 انتظار مي رود. حق بيمه هاي اتکايي جهاني رشد کمتري خواهند داشت، و سودهاي حاصله کمي بيشتر از سطح بيمه گران غير عمر اوليه خواهد بود ولي از همان الگو پيروي خواهند کرد.
رشد واقعي بيمه هاي عمر اوليه به طور قابل توجهي قوي تر از رشد بيمه هاي غير عمر خواهد بود که به وسيله رشد خوب محصولات پس اندازي در بازارهاي نوظهور، به خصوص کشورهاي آسيايي، تداوم خواهد داشت. پيش بيني مي شود حق بيمه هاي جهاني در سالهاي 2016 ، 2017 و 2018 به ترتيب 4 / 5 درصد، 8 / 4 درصد و 2 /4 درصد رشد نمايد. رشد رو به نزول منتسب به بازارهاي نوظهور آسيا خواهد بود که در سالهاي فوق به ترتيب 27 درصد، 17 درصد و 12 درصد خواهد بود. سود نسبت به ارزش ويژه بخشي در اوايل سال 2015 از 13 درصد به ده درصد در اين اواخر کاهش يافته زيرا عوايد سرمايه گذاري کاهش يافته و فشارهاي قيمت گذاري افزايش يافته است. بيمه گران عمر به منظور تقويت سوددهي، محصولات و عملکرد داراييها را با شرايط سازگار مي نمايند. حق بيمه هاي هزينه هاي پزشکي جهاني احتمالا از روند اقتصاد جهاني پيروي کرده، و به ترتيب 6 / 3 درصد، 4 / 3 درصد و 2 / 3 درصد طي سالهاي 2016 تا 2018 افزايش خواهند يافت. حق بيمه هاي عمر اتکايي جهاني، پيش بيني مي شود حدود 5 /1درصد در سال 2016 و حدود يک درصد طي سالهاي 2017 تا 2018 به خاطر رشد نزديک به صفر درصد اقتصادهاي پيشرفته که مسبب رکود جهاني هستند، رشد داشته باشند. رشد حق بيمه هاي اتکايي در بازارهاي نوظهور به خصوص به خاطر سهم موثر چين که دولت در نظر دارد نرخ ضريب بيمه را افزايش دهد، 8 درصد يا بالاتر خواهد بود.
انتظار مي رود رشد حق بيمه هاي واقعي غير عمر در بازارهاي نوظهور طي سالهاي 2017 و 2018 بين 6 تا 7 درصد از 3 / 5 درصد در سال 2016 بهبود يابد. طبق معمول، کشورهاي نوظهور آسيايي قوي ترين نرخ رشد را با نزديک به 8 درصد در سال 2017 و 9 درصد در سال 2018 خواهند داشت. اکنون که قيمت کالاها تثبيت شده، رشد حق بيمه ها در آمريکاي لاتين و منطقه صحراي آفريقا نزديک به 4 درصد در سال 2018 خواهد رسيد، در حاليکه در خاورميانه و شمال آفريقا و اروپاي مرکزي و شرقي اين رشد به ترتيب نزديک به 5 درصد و 4 درصد براي اين دو منطقه در سال مذکور خواهد بود. طي دو سال آينده (2017 و 2018)، رشد حق بيمه ها در کشورهاي نوظهور آسيايي احتمالا قوي خواهد بود. در کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا و آمريکاي لاتين، انتظار مي رود رشد حق بيمه ها از 5 درصد افزون گردد و پيش بيني مي شود در کشورهاي منطقه صحراي آفريقا و اروپاي مرکزي و شرقي از افت اخير به حالت عادي برگردد. رشد حق بيمه ها در بازارهاي نوظهور به خاطر خيزش و ترقي طبقه متوسط، سرمايه گذاري چين در طرح يک کمربند، يک جاده، يک محيط نظارتي قوي تر، بهبود چارچوب سياستهاي اقتصادي در آمريکاي لاتين و علاقه فزاينده به محصولات بيمه اي مثل پوشش بيماريهاي حاد، تشديد خواهد شد.
منبع: فصلنامه شرکت سوئیس ری – نوامبر 2016


١٤:٤٩ - 1396/07/19    /    شماره : ٢٩٥٩    /    تعداد نمایش : ٣٩٥خروج