چاپ        ارسال به دوست

عبدالرسول عطايي مديرعامل بيمه حافظ عنوان کرد:

سابقه بيمه نامه عمر در کشور پايين است

در ايران نيز توسط يک شرکت خارجي به نام ويکتوريا در سال 1314 آغاز شد. شرکت مذکور پس از يک سال فعاليت، حجم پرتفوي خود را که جمعاً 150 بيمهنامه با سرمايه هشت ميليون و چهار هزار ريال بود به شرکت بيمه ايران واگذار کرد. شايد بالاترين دليل اينکه شرکتهاي بيمهاي در صدور بيمهنامه عمر درگذشته در کشور موفقيت چنداني نداشته اند، را بتوان به اعتقاد به مبتلا شدن به يک بيماري حاد تا قبل از 65 سالگي نسبت داد. درواقع سن، دريافت غرامت، ارث و اشتغال همسر مهمترين عوامل برانگيزاننده خريد بيمهنامه عمر يک رابطه منفي وجود دارد و افرادي که باور دارند در سلامتي به سر ميبرند، کمتر تمايل به خريد بيمه نامه نشان ميدهند. در اين ميان با توجه به اهميت موضوع بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري شرکتهاي بيمهاي در آن مصاحبه اي با عبدالرسول عطايي مديرعامل بيمه حافظ و بررسي بيمه عمر در شرکتهاي بيمه اي و آثار سود و زيان آن پرداخته شده است.
چرا شرکتهاي بيمه اي در سالهاي گذشته در خصوص صدور بيمه نامه هاي عمر موفقيت چنداني نداشتهاند؟
علت عدم موفقيت شرکتهاي بيمه در خصوص صدور بيمه نامه هاي عمر، را ميتوان به عواملي همچون عامل ساختاري، اقتصادي، عوامل مربوط به شرکتهاي بيمه، عوامل فرهنگي، آموزشي و اجتماعي و عوامل مربوط به دولت وعدم سياستگذاري دانست.
عامل ساختاري که بخشي از آن مربوط به شرکتهاي بيمه و بخشي از آن مربوط به سطح پايين درآمد مردم، اختلاف طبقاتي زياد بين دهکهاي بالا و پايين جامعه، انحصاري بودن بازار بيمه، تبليغات کم و معرفي نکردن مزاياي بيمه عمر و وجود بانکها به عنوان رقيب شرکتهاي بيمه از عوامل مهم مغفول ماندن اين نوع بيمه نامه ها در ايران است.
صدور اين نوع از بيمه نامه ها چه جذابيتي براي شرکتهاي بيمه اي در بردارد؟
قبل از اينکه صدور اين نوع بيمهنامه جذابيتي براي شرکتهاي بيمه داشته باشد بايستي به نقش اين بيمه نامه ها در صنعت بيمه و نقش آن در جامعه ما اشاره کرد. يکي از نقشهاي اساسي شرکتهاي بيمه در جامعه تأمين امنيت در بعد اجتماعي، اقتصادي و... است و اين نوع بيمه نامه هاي عمر ازجمله بيمه نامه هايي است ميتواند هم نقش اساسي در تأمين امنيت اجتماعي و هم تأمين امنيت اجتماعي داشته باشد. همين مقدار که مردم از منابع خرد خودشان ماهيانه و يا ساليانه مبلغي را به شرکتهاي بيمه ميدهند و بعد مدتي ميتوانند منابع بزرگي در قالب سرمايه گذاري داشته باشند اين ميتواند جذابيتي را هم براي مردم، اقتصاد کشور، امنيت اجتماعي و... داشته باشد.
علاوه بر آن اين بيمه نامه ها ميتواند براي جذب منابع بسيار خوب براي شرکتهاي بيمه نقش آفريني بکند و اين منابع ميتواند در شرکتهاي بيمه سرمايه گذاري بشود و از طريق سرمايه گذاري اشتغال، افزايش توان مالي شرکت هاي بيمه و... را در کشور به دنبال داشته باشد.
اين نوع بيمه نامه ها براي شرکتهاي بيمه جذب بازارهاي خرد و هدفگذاري براي افزايش سرمايه هاي شرکت، سهم 15 درصدي شرکت از سود مشارکت در منافع، افزايش توانمندي مالي شرکتهاي بيمه با سرمايه گذاري منابع اين رشته، افزايش ضريب نفوذ بيمه در بين جامعه و... به همراه دارد که از عوامل مهم جذابيت اين بيمه نامه ها براي شرکتهاي بيمه است.
بر اين اساس جذابيت اين بيمه نامه ها براي شرکتهاي بيمه اي و همچنين عوامل زيرساختي ايجادشده در سالهاي اخير همچون اصلاح ساختاري شرکتهاي بيمه، تعيين و تبيين استراتژي کلان صنعت بيمه با توجه به چشم انداز 20 ساله سياستگذاري در مورد ترويج و تبليغ بيمه هاي عمر با همکاري بيمه مرکزي سبب گرايش شرکتهاي بيمه اي به سمت بيمه نامه هاي عمر شده است. همچنين تدوين برنامه هاي آموزشي فراگير و گسترده جهت ارتقاي دانش و تخصص نيروي انساني شاغل در صنعت بيمه به ويژه نمايندگان و بازاريابي، آغاز بررسي راههاي اشاعه و تعميم فرهنگ بيمه در جامعه، برطرف شدن مشکلات حتي اصلاح قوانين و مقررات بيمه هاي عمر، تفکيک حسابهاي رشته هاي عمر از ساير رشته ها جهت شفافيت مالي در شرکتهاي بيمه براي رشته ها و... سهم بيمه زندگي از حق بيمه صنعت بيمه را در سالهاي اخير افزايش داده است. پيرو آن افزايش ضريب نفوذ بيمه هاي زندگي در جامعه از تأثيرات عوامل ذکرشده در رشد و تغييرات ايجادشده در وضعيت اين نوع بيمه نامه بوده است.
با توجه به الزام بيمه مرکزي بر تفکيک بيمه نامه عمر از ساير رشته هاي بيمه اي، آيا اين مسئله تهديدي براي شرکتهاي بيمه اي محسوب ميشود؟
نه تنها تهديدي محسوب نخواهد شد بلکه اين فرصت بسيار خوبي است براي تفکيک و شفافيت هاي مالي بيمه نامه هاي عمر، ريسک ما را براي بلندمدت پوشش خواهد داد و در زمانهاي بعد و آينده که ما بايستي مبالغ بسيار زيادي را ما به عنوان اندوخته به بيمه گذاران بدهيم با اين شفافيت در صورتهاي مالي، ريسکهاي ده ساله آينده شرکتهاي بيمه را به حداقل ميرسد. از سوي ديگر چون ماهيت بيمه هاي عمر سرمايه گذاري است لذا ما موظف هستيم سرمايه گذاري براي اين منابع انجام بدهيم و وقتي صورتهاي مالي شفاف باشند شرکتهاي بيمه اي تحريک ميشوند که منابع خودشان را در زمان مقرر با تعهداتي که به مردم بدهکار هستند بروز کنند. از ديگر ويژگي اين نوع بيمه نامه اين است که شرکتهاي بيمه اجازه استفاده از منابع براي پرداخت خسارت ديگر و خرج هزينه هاي روزمره خود را نخواهند داشت.بنابراين اين بيمه نامه نه تنها تهديد نيست بلکه فرصت خوبي است و از مخاطرات و ورشکستگي جلوگيري ميکند و درنهايت شفافيت مالي را در حوزه خودش به همراه داشته باشد که خود نقطه قوتي براي صنعت بيمه محسوب ميشود.
با توجه به آنکه مردم ميتوانند بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري بخرند اين فرصت براي آنها فراهم است که اين پول را در بانکها بگذارند و همان سود را بگيرند.
مزيت بيمه نامه عمر نسبت به ساير رشته هاي بيمه اي چيست؟
اولين ويژگي آن اين است که در طول مدت خريد اين بيمه نامه اگر بيمه گذار دچار ازکارافتادگي و يا فوت بشود غرامت بيمه عمر بزرگ را ميتواند از شرکتهاي بيمه مطالبه کند. اصل و سود آن تضمين است و با توجه به اينکه سالانه حسابهاي مالي بررسي ميشوند. ميتوانند سود مشارکت بيشتري را داشته باشند. امکان بازخريد اين بيمه نامه در هر زمان بدون هيچگونه ضرر و زياني امکانپذير است. بيمه گذار ميتواند بخشي از اندوخته خودش را بنا به نياز مالي مطالبه کند همچنين ميتواند از محل اندوخته خود بدون نياز به ضامن وام دريافت کند از ديگر مزيت هاي اين بيمه نامه اين است که بيمه گذار ميتواند به عنوان فيش دوم حقوق در کنار فيش اصلي حقوق خود داشته باشد. همچنين ارائه کمک هزينه هاي مسکن، هزينه و ازدواج فرد از ديگر مزاياي اين بيمه نامه است.علاوه بر آن امکان استفاده از بيمه مستمري را براي فرد محيا مي کنه که اگر فرد در مدت خريد بيمه نامه دچار ازکارافتادگي شد قادر به مستمري مادام العمر خواهد بود.
آيا آماري در خصوص صدور بيمه نامه هاي عمر در سالهاي گذشته وجود دارد؟
بيمه هاي عمر نقش اساسي در هر کشوري دارد. آمار ميگويد براي تخمين وضعيت اجتماعي و اقتصادي هر کشوري به وضعيت بيمه هاي عمر شرکتهاي بيمه اين کشورها نگاه کنيد. امروزه در کشورهاي پيشرفته دنيا بيش از 60 الي 70 درصد آن را بيمهنامههاي عمر در برميگيرد. به عبارت ديگر در برخي کشورها چند نوع بيمه نامه عمر دارا هستند. لذا وضعيت ما در رتبه بندي دنيا در حال حاضر بيش از 14 درصد نيست و اين نشان دهنده وضعيت نامناسب پوشش بيمه هاي عمر است. خوشبختانه در چند سال گذشته به علت تبليغات و فرهنگسازي خوبي که شده است سهم بيمه هاي زندگي از کل حق بيمه صنعت بيمه در سالهاي 93،94 و 95 به ترتيب 10.8%، 12.1% و 13.4% بوده است که اين افزايش رشد سبب افزايش ضريب نفوذ بيمه هاي زندگي گرديده است. اما همچنان نسبت به بازارهاي جهاني عقب هستيم.
تأثير صدور بيمه نامه عمر بر صورتهاي مالي شرکتهاي بيمه اي چگونه است؟
درصورتيکه حساب هاي رشته هاي عمر از ساير رشته ها در صورتهاي مالي تفکيک شوند و منابع اين بيمه نامه ها در ساير امور بيمه اي شرکت (خسارت و هزينه هاي جاري) هزينه نگردد، در اين صورت شفافيت صورتهاي مالي سبب اعتماد بيمه گذاران به شرکتهاي بيمه خواهد شد و شرکتهاي بيمه ميتوانند اقدام به تهيه گزارشهاي مالي ساليانه براي بيمه گذاران خود نموده و ميزان اندوخته بيمه گذاران مشخص خواهد بود و کنترل حسابهاي مزبور ممکن بوده و شرکت در زمان بازخريد بيمه نامه هاي عمر تحت فشار قرار نخواهند گرفت، همچنين توانمندي شرکت با سرمايه گذاري اندوخته هاي بيمه نامه هاي عمر و افشاي آن در صورتهاي مالي افزايش خواهد يافت.


١٤:٣٦ - 1396/07/19    /    شماره : ٢٩٥٣    /    تعداد نمایش : ٣٧٦خروج